Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 37
 • Dëgjime publike: 1
 • Projektligje të shqyrtuara: 53
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku, Jelena Bontic, Ali Lajci, Arberie Nagavci, Naser Osmani, Mergim Lushtaku, Blerim Kuci, Enver Hoti, Fikrim Damka

  Munguan: Safete Hadergjonaj, Dardan Molliqaj

  Të ftuar: MInistri i Financave Bedri Hamza

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektlgjit nr.06/L-136 për ratifikimin e Marrëveshjes për Kredi ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria Ag për Projektin e sistemit për largimin e ujërave të zeza për Komunën e Podujevës

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligji nr.06/L-134 për tatimin mbi vlerën e shtuar

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projekligjit nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime të Grupit Punues të Komisionit, lidhur me Projektligjin nr.06/L-104 për tatimin në të ardhurat personale

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime të Grupit Punues të Komisionit, lidhur me Projektligjin nr.06/L-105 për tatimin në të ardhurat e korporatave

   I miratuar
  • 8. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku, Safete Hadërgjonaj, Dardan Molliqaj, Ali Lajçi, Arbërie Nagavci, Naser Osmani, Mërgim Lushtaku, Blerim Kuçi, Enver Hoti

  Munguan: Jelena Bontic, Fikrim Damka

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-124 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe i amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes dhe i amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe i amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku, Safete Hadërgjonaj, Jelena Bontic, Ali Lajçi, Arbërie Nagavci, Naser Osmani, Mërgim Lushtaku, Blerim Kuçi, Enver Hoti, Fikrim Damka

  Munguan: Dardan Molliqaj

  Të ftuar: Bedri Hamza-Ministër i Financave, Albulena Haxhiu, Shemsi Syla-Deputet

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 14.11.2018

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-133 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikёs së Kosovёs për vitin 2019

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe i amendamenteve të Komisionit funksional për Punët të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24, Ligji i Sportit,dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 8. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Lumnir Abdixhiku,Safete Hadergjonaj,Jelena Bontic ,Ali Lajci,Arberie Nagavci ,Naser Osmani,Mergim Lushtaku,Blerim Kuci,Enver Hoti

  Munguan: Dardan Molliqaj, Mufera Sinik

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 26.10.2018

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-054 për Gjykatat dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektkodit Penal i Republikës së Kosovës nr. 06/L-074 dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-92 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës dhe amendamenteve të komisionit për Administrate Publike, Qeverisjen Lokale dhe Media

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku, Safete Hadërgjonaj, Jelena Bontic, Dardan Molliqaj, Ali Lajçi, Arbërie Nagavci, Naser Osmani, Mergim Lushaku, Blerim Kuçi, Enver Hoti, Fikrim Damka

  Të ftuar: Zv.ministri i Ministris së Financave, Fatmir Gashi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 17.10.2018

  • 3. Shqyrtimi i kërkesës së Qeverisë së Kosovës për konsultim me Komisionin për Buxhet dhe Financa, lidhur me Vendimin e Qeverisë për ndryshimin e normës së tatimit të akcizës

  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-007 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-007 për procedurën jokontestimore dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-008 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/26 për trashëgiminë në Kosovë dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku, Safete Hadergjonaj, Jelena Bontic, Dardan Molliqaj, Ali Lajçi, Naser Osmani, Mergim Lushtaku, Blerim Kuçi, Enver Hoti, Fikrim Damka

  Të ftuar: Bordi i KOSTT-it

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 24.01.2018

  • 3. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar të KOSTT SH.A. për vitin 2016

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-014 për Infrastrukturën Kritike, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-214, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rural

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime të Grupit Punues të Komisionit, lidhur me Projektligjin nr. 06/L-015 mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale

   I miratuar
 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku, Safete Hadërgjonaj, Jelena Bontiq, Ali Lajqi, Naser Osmani, Blerim Kuqi, Mërgim Lushtaku, Envere Hoti, Fikrim Damka

  Munguan: Dardan Molliqaj

  Të ftuar: Bedri Hamza - Ministër i Financave

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 15.01.2018

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Buxhetit të Komunës së Lipjanit për vitin 2018

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi Raportit vjetor financiar të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2016

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar të KOSTT SH.A. për vitin 2016

  • 7. Miratimi i Raportit të punës së Komisionit për periudhën shtator-dhjetor 2017

   I miratuar
  • 8. Miratimi i Planit vjetor të punës së Komisionit për vitin 2018

   I miratuar
  • 9. Shqyrtimi i Propozimit të Panelit të Bankës Qendrore për përzgjedhjen e Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës

   I miratuar