Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 50
 • Dëgjime publike: 6
 • Projektligje të shqyrtuara: 59
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 7
 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Sami Kurteshi, Shkumbin Demaliaj, Arben Gashi, Bahrim Sabani, Korab Sejdiu, Bilall Sherifi, Frasher Krasniqi, Xhevahire Izmaku.

  Munguan: Igor Simic, Hadar Beqa.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës;

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 20 dhe 27.11.2018, dhe 04.12.2018;

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projekt Kodit të Procedurës Penale nr. 06/L-151;

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit plotësues me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-042 për Rregullimin e shërbimeve të ujit të datës 11.12.2018;

  • 5. Formimi i grupit punues për monitorimin e Ligjit nr. 06/L-011 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik;

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Sami Kurteshi, Shkumbin Demaliaj, Hajdar Beqa, Bahrim Sabani, Korab Sejdiu, Bilall Sherifi, Frasher Krasniqi, Xhevahire Izmaku.

  Munguan: Arben Gashi, Igor Simic.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës;

   I miratuar
  • 2. Raporti i punës së Komisionit për vitin 2018;

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi dhe miratimi i planit të punës së Komisionit për vitin 2019;

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-140 për ekzekutimin e sanksioneve penale;

   I miratuar
  • 5. Formimi i grupit punues për shqyrtimin e Strategjisë Shtetërore Kundër Korrupcionit 2018-2022 dhe Planit të Veprimit;

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-091 për plotësim-ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës;

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i ankesës për anulimin e konkursit të Shërbimit Korrektues të Kosovës për pranimin e 120 rekrutëve nga Ministria e Drejtësisë;

  • 8. Shqyrtimi i shkresave të Federatës Sindikale të Admnistratës Publike të Kosovës me emërtimin SPAK

  • 9. Shqyrtimi i kërkesës lidhur me kallzimin penal të ushtruar me 18.10.2017

  • 10. Shqyrtimi i shkresës për përkujdesjen e pastërtisë së figurës së personit gjatë përzgjedhjes së kandidatëve në vende pune me autorizmime shtetërore

  • 11. Shqyrtimi i shkresës së Sindikatës së Pavarur të Judikaturës së Kosovës

  • 12. Shqyrtimi i kërkesës nga Pjetër Boçi drejtuar Komisionit

  • 13. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Hajdar Beqa, Bahrim Sabani, Frashër Krasinqi, Arben Gashi, Shkumbin Demaliaj,Bilall Sherifi, Xhevahire Izmaku

  Munguan: Sami Kurteshi, Igor Simic, Korab Sejdiu

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-133 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019 me raport amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-111 për pagat në sektorin publik me raport me amendamente nga Komisioni për Administratë, Media dhe Qeverisje Lokale

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-114 për zyrtarët publik me raport me amendamente nga Komisioni për Administratë, Media dhe Qeverisje Lokale

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarurame raport me amendamente nga Komisioni për Administratë, Media dhe Qeverisje Lokale

   I miratuar
 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Hajdar Beqa,Bahrim Sabani,Frashër Krasniqi,Sami Kurteshi, Shkumbin Demaliaj,Korab Sejdiu,Bilall Sherifi

  Munguan: Arben Gashi,Igor Simic.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 12.11.2018

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-126 për pastërtinë e figurës së zyrtarëve të lartë në institucionet publike dhe të të zgjedhurve

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-065 për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 06/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/22 për Kinematografinë

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 06/L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-097 për Biblotekat

   I miratuar
  • 8. Shqyrtimi i kërkesave buxhetore të Institucioneve/Agjencioneve që bien në fushëveprim të Komisionit për Legjislacion për vitin 2019

   I miratuar
  • 9. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Hajdar Beqa,Bahrim Sabani,Frashër Krasniqi,Sami Kurteshi, Shkumbin Demaliaj,Arben Gashi,Bilall Sherifi,Korab Sejdiu

  Munguan: Igor Simic

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 30.10 dhe 06.11.2018

  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr.06/L-091 për plotësim ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 4. Votimi i propozim-vendimit të Qeverisë së Kosovës me kandidatët për drejtor dhe zëvendësdrejtor të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës

  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-104 për tatimin në të ardhurat personale

  • 6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-105 për tatimin në të ardhurat e korporatave

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit

   I miratuar
  • 8. Të ndryshme

Filtro
 • Meetings:7
 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Hajdar Beqa, Bahrim Sabani, Frashër Krasinqi, Korab Sejdiu,Sami Kurteshi, Shkumbin Demaliaj,Bilall Sherifi

  Munguan: Arben Gashi , Igor Simic

  Të ftuar: Abelard Tahiri-Ministër i Drejtësisë, Nehat Idrzi-Kryetar i KGJK-së, Bahri Isufaj-Përfaqësues i KPK-së

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Diskutim lidhur me gjendjen në Gjykatën e Kosovës në veri të Mitrovicës

   Raportim
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-256

   I miratuar
 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Hajdar Beqa, Bahrim Sabani, Frashër Krasniqi, Sami Kurteshi,Arben Gashi, Korab Sejdiu, Skumbin Demalijaj, Jelena Bantic.

  Munguan: Bilall Sherifi

  Të ftuar: Abelard Tahiri, Nehat Thaqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 09.10.2018

  • 3. Diskutim lidhur me gjendjen e institucioneve korrektuese në Republikën e Kosovës. Të ftuar: Abelard Tahiri, ministër i Drejtësisë dhe Nehat Thaçi, Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës;

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr.06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/32 për Familjen i Kosovës

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Bahrim Sabani, Sami Kurteshi, Arben Gashi, Korab Sejdiu, Nezir Qoqaj, Shkumbin Demaliaj, Bilall Sherifi

  Munguan: Hajdar Beqa, Glauk Konjufca, Igor Simic

  Të ftuar: Valdete Daka - Kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 10.04.dhe 16.04.2018

  • 3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i punës së Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve për vitin 2017

  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-030 për Aktet Juridike

  • 5. Formimi i Grupeve Punuese për Projektligjin nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, dhe Projketligjin nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës

  • 6. Kerkesa e Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për dorëzimin e Raportit vjetor dhe financiar për vitin 2017 pa aprovim të Bordit Mbikëqyrës

  • 7. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Shkumbin Demaliaj, Bahrim Sabani, Igor Simic, Korab Sejdiu, Arben Gashi, Sami Kurteshi, Bilall Sherifi, Nezir Qoqaj, Hajdar Beqa

  Munguan: Glauk Konjufca

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë me kandidatët për drejtor dhe zëvendësdrejtor të Sekretariatit ekzekutiv të Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Hajdar Beqa, Bahrim Sabani, Korab Sejdiu, Nezir Qoqaj, Arben Gashi, Igor Simic

  Munguan: Sami Kurteshi, Shkumbin Demaliaj, Bilall Sherifi, Glauk Konjufca

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 23.01.2018 dhe 30.01.2018

  • 3. Adresimi i Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës lidhur me Sistemin Gjyqësor

  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

   I miratuar