Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 112
 • Dëgjime publike: 3
 • Projektligje të shqyrtuara: 35
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i raporteve të Komisioneve kryesore për Projektligjin nr.08/L-224 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.06/L-005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-248 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti;

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më: 3, 24,29 maj 2023 dhe 5,8 dhe 14 qershor 2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-205 pёr të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-185 për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe dhuna në baza gjinore

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-180 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.06/L-048 për Këshilllin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-251 për ratifikimin e Marrëveshjes së financimit në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe Bankës Evropiane për Investime për Projektin “Rehabilitimi i linjës hekurudhore 10 B”

   I miratuar
  • 7. Vazhdim - shqyrtimi i Raportit vjetor i Organit Shqyrtues i Prokurimit për vitin 2022

  • 8. Vazhdim – shqyrtimi i Raportit vjetor i Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik për vitin 2022

  • 9. Shqyrtimi i Raportit vjetor Financiar i Zyrës së Rregullatorit për Energji për vitin 2022

  • 10. Shqyrtimi i Raporti vjetor Financiar i Komisionit të Pavarur për Media për vitin 2022

  • 11. Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Tatimin në Pronën e Paluajtshme

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i propozimeve të Komisionit për përzgjedhjen e anëtarëve të Bordit Drejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i listës së kandidatëve për plotësimin e pozitës së Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovë

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i kërkesës së Radio Televizionit të Kosovës për ndarjen e mjeteve për periudhën korrik-shtator 2023

   I miratuar
  • 4. Votimi-i Propozim-Vendimit të Qeverisë së Kosovës për shkarkimin e znj. Kimete Gashi, anëtare e Organit Shqyrtues të Prokurimit

  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-211 për verëra

  • 6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-125 për pronën Publike

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-168 për Prokurorinë Speciale

   I miratuar
  • 8. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-187 për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit nr. 08/L-032 të procedurës penale

   I miratuar
  • 9. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-188 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr. 06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 10. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin për Projektligjin nr. 08/L-194 për Sistemin Qendrore të Evidencës Penale të Kosovës

   I miratuar
  • 11. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-220 për çmimin e produkteve medicinale

   I miratuar
  • 12. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 08/L-219 per ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit nr.04/L-054 per statusin dhe te drejtat e deshmoreve,..., i ndryshuar dhe plotesuar me ligjin nr. 04/L-172

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtuar të Komisionit me datë 10 dhe 17 maj 2023

   I miratuar
  • 3. Votimi i Raportit plotësues me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-201 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-081 për Energjinë

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raporteve të Komisioneve kryesore për Projektligjin nr.08/L-nr.08/L-142 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përcaktojnë shumën e beneficionit në lartësi të pagës minimale, procedurat e caktimit të pagës minimale dhe shkallët tatimore në të ardhurat personale vjetore

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i kërkesave buxhetore të Kuvendit të Republikës së Kosovës për periudhën 2024, në bazë të Qarkores së parë buxhetore të Ministrisë së Financave 2024/01

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit për 3 mujorin e parë të vitit 2023

   I miratuar
  • 7. Vazhdim-Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-189 për Lotarinë e Republikës së Kosovës

  • 8. Diskutim rreth Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës në rastin nr.KO190/19

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-177 për Institutin e Krimeve të Kryera gjatë Luftës në Kosovë

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-191 për Ekspertët Gjyqësorë;

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-200 për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitës

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-190 për zhvillim rajonal të balancuar

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-214 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-163 për minierat dhe mineralet, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-158

  • 7. Shqyrtimi i Raportit plotësues me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-201 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-081 për Energjinë

   I miratuar