Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 89
 • Dëgjime publike: 2
 • Projektligje të shqyrtuara: 35
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura të komisionit më datë: 02,04,07,09,14,16,23,30 nëntor dhe 07,09,14,23 dhjetor 2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Radiotelevizionit të Kosovës për periudhën tetor-dhjetor për vitin 2022

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Programit të Shpenzimeve të Radiotelevizionit të Kosovës për periudhën janar-mars për vitin 2023

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura të Komisionit me datë 10,12,17,19,26,31 tetor 2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-203 për ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë për projektin “ Korniza e qyteteve të gjelbërta 2 dritarja 2- Efiçienca e energjisë në ndërtesa publike në Prishtinë „ ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-204 për ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë për projektin Efiçienca e energjisë në ndërtesa publike në Prizren“ ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-175 për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar

   I miratuar
  • 6. Votimi i Raportit vjetor financiar i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale për vitin 2021

  • 7. Votimi i Raportit vjetor financiar i Autoritetit Rregullator për Shërbime të Ujit për vitin 2021

   I miratuar
  • 8. Votimi i Raportit vjetor i Zyrës së Rregullatorit për Energji për vitin 2021

   I miratuar
  • 9. Vazhdim- Shqyrtimi i planit të performacës së Organit Shqyrtues të Prokurimit për vitin 2023

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura të Komisionit me datë 10,12,17,19,26,31 tetor 2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik;

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-197 për Zyrtarët Publik;

  • 5. Votimi i Raportit vjetor financiar i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale për vitin 2021

   I miratuar
  • 6. Votimi i Raportit vjetor financiar i Autoritetit Rregullator për Shërbime të Ujit për vitin 2021

   I miratuar
  • 7. Votimi i Raportit vjetor i Zyrës së Rregullatorit për Energji për vitin 2021

   I miratuar
  • 8. Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar i Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës për vitin 2021

   I miratuar
  • 9. Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar i Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për vitin 2021

   I miratuar
  • 10. Vazhdim- Shqyrtimi i planit të performacës së Organit Shqyrtues të Prokurimit për vitin 2023

   I miratuar
  • 11. Vazhdim-Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-189 për Lotarinë e Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 12. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Votimi i Raportit vjetor financiar i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale për vitin 2021

   I miratuar
  • 3. Votimi i Raportit vjetor financiar i Autoritetit Rregullator për Shërbime të Ujit për vitin 2021

   I miratuar
  • 4. Votimi i Raportit vjetor i Zyrës së Rregullatorit për Energji për vitin 2021

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-152 për Anti Dopingun

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-181 për vlerësimin e ndikimit në mjedis;

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i planit të performacës së Organit Shqyrtues të Prokurimit për vitin 2023

   I miratuar
  • 8. Shqyrtimi i planit të përformancës së Komisionit Rregullativ për Prokurim Publik për vitin 2023

   I miratuar
  • 9. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-189 për Lotarinë e Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 10. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-198 për ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë për Programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Fondit Opec për Zhvillim Ndërkombëtar

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme