Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 142
 • Dëgjime publike: 5
 • Projektligje të shqyrtuara: 35
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i raportit të Komisionit funksional për Mandate Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit për Projektligjin nr.08/L-290 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.08/L-013 për të drejtat pronësore të shtetasve të huaj në Republikën e Kosovës

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i kërkesës buxhetore të Kuvendit të Kosovës për vitin 2025, në bazë të Qarkores së parë buxhetore të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfere 2025/01

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Programit të Shpenzimeve të Radiotelevizionit të Kosovës për periudhën korrik - dhjetor 2024

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i raportit vjetor financiar i Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2023

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes për Projektligjin nr. 08/L-287 për Këshillin e Sigurisë të Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit më amendamente i komisionit funksional për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim për Projektligjin nr.08/L-275 për Rrugët

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr.08/L-272 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-010 për Noterinë, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin nr.08/L-149

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i raportit më amendamente i Komisionit funksional për Mandate Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit për Projektligjin nr.08/L-249 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i raportit më amendamente i Komisionit funksional për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal për Projektligjin 08/L- 294 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.08/L-197 për Zyrtarët Publik

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i raportit më amendamente i Komisionit funksional për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal për Projektligjin për Këshillin e Pavarur për media

   I miratuar
  • 8. Shqyrtimi i raportit vjetor financiar i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës për vitin 2023

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rëndit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më datë: 3 dhe 24 prill 2024

   I miratuar
  • 3. Projektligji nr.08/L-225 për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes

   I miratuar
  • 4. Projektligji nr.08/L-265 për Regjistrin e Pronarëve Përfitues

   I miratuar
  • 5. Projektligji nr.08/L-241 për Vlerësimin Strategjik Mjedisor

   I miratuar
  • 6. Projektligi nr.08/L-277 për Sport

   I miratuar
  • 7. Projektligjin nr.08/L-309 për ratifikimin e Marrëveshjes së financimit për programin e parë për “Financimin e politikave zhvillimore për efektivitetin fiskal, konkurueshmerinë dhe rritjen e gjelbër”

   I miratuar
  • 8. Projektligjin nr.08/L-308 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjen ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar.

   I miratuar
  • 9. Projektligji nr.08/L-304 për Bankat

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i raportit më amendamente i Komisionit funksional për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes për Projektligjin nr.08/L-274 për Shërbimet Private të Sigurisë

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i raportit më amendamente i Komisionit funksional për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes për Projektligjin nr.08/L-267 për letërnjoftim

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit më amendamente i Komisionit funksional për Mandate Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit për Projektligjin nr.08/L-256 për Falimentim

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-302 për ratifikimin e Marrëveshjes për Projektligjin së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për Projektin “ Banim Social Adekuat

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i raportit vjetor financiar i Komisionit të Pavarur për Media për vitin 2023

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rëndit të ditës

   I miratuar
  • 2. Votimi i Projektligjit nr. 08/L-299 për ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin e trajtimit të ujërave të zeza në Ferizaj

   I miratuar
  • 3. Votimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Mjedis, Ushqim Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim për Projektligjin nr.08/L-242 për përformancen energjetike të ndërtesave

   I miratuar
  • 4. Votimi i raportit vjetor financiar i Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2022 dhe 2023

   I miratuar
  • 5. Votimi i Raportit vjetor financiar i Agjencisë për Informim dhe Privatësi për vitin 2022 dhe 2023

   I miratuar
  • 6. Votimi i raportit vjetor financiar i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit për vitin 2022 dhe 2023

   I miratuar
  • 7. Votimi i raportit vjetor financiar i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbim Civil për vitin 2022 dhe 2023

   I miratuar
  • 8. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-302 për ratifikimin e Marrëveshjes për Projektligjin së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për Projektin “ Banim Social Adekuat”

   I miratuar
  • 9. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-303 për ratifikimin e Amendamentit të Marrëveshjes për Themelimin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim(“Marrëveshja”) - neni 1

   I miratuar