Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 53
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 13.12.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit Vjetor të Punës së KMFP-së për vitin 2022

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi dhe miratimi i planit të Punës së KMFP-së për vitin 2023

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i propozim rekomandimeve të dala nga shqyrtimi i raporteve të auditimit për MASHTI-në

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i i raportit të auditimit të performancës të teknologjisë së informacionit, sistemi për menaxhimin e Pagave. I ftuar: U.D Drejtori i Thesarit z.Nysret Koca

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i propozim rekomandimeve për MASHTI-në;

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 15.11.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i buxhetit të ZKA-së,i ndarë në Projektligjin nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023. E ftuar: znj.Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 1.11.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Planit vjetor të Auditimit për sezonin 2022-23. E ftuar: znj.Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i draft raportit për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me 18.10.2022, me 20.10.2022 dhe 25.10.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për pasqyrat vjetore financiare të MASHTI-t, për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2021

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit të auditimit të performancës “Vlerësimi i nxënësve në testet kombëtare dhe ndërkombëtare

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme