Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 74
 • Dëgjime publike: 3
 • Projektligje të shqyrtuara: 48
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin 08/L- L-177 për Institutin e Krimeve të Kryera gjatë Luftës në Kosovë

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr. 08/L-191 për Ekspertët Gjyqësor

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 6.4.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi Projektligjit nr.08/L-229 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë për zbatimin e ndërsjellë të aktgjykimeve në çështjet penale

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi Projektligjit nr.08/L-230 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë mbi ekstradimin

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi Projektligjit nr.08/L-231 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështje penale

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Projektligjin nr. 08/L-202 për Kinematografinë

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Projektligjin nr.08/L-192 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-034 për mbrojtjen e konsumatorit

   I miratuar
  • 8. Vendimi i Kryeministrit të Republikës së Kosovës me kandidatët për dy anëtarë të Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës

   I miratuar
  • 9. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr. 08/L-102 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-139 për procedurën përmbarimore, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 05/L-118

   I miratuar
  • 10. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin 08/L-199 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-060 për Mjekësinë Ligjore

   I miratuar
  • 11. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 08/L-228 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 22.3.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Projektligjin nr.08/L-176 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe harmonizimin e tyre me Ligjin nr. 05/L -031 për procedurën e përgjithshme administrative

   I miratuar
  • 4. Rishpallja e Konkursit për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit Gjyqësor

   I miratuar
  • 5. Formimi i Grupit punues për shqyrtimin e Projektligjit nr.08/L-199 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-060 për mjekësinë ligjore

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i raportit vjetor i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit për vitin 2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-153 për edukimin në fëmijërinë e hershme

   I miratuar
  • 4. Njoftim me shkresen e Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të pronës në lidhje me raportin Vjetor të kësaj Agjencie

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 8.3.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raporteve të Komisioneve kryesore për Projektligjin nr.08/L-167 për Prokurorin e Shtetit

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksinal në Projektligji nr.08/L-184 per ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit nr.06/L-024 per trajtimin e ndertimeve pa leje

   I miratuar