Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 4
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 2
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i raportit të punës së Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për vitin 2020

  • 4. Shpallja e konkursit për zgjedhjen e dy anëtarëve në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe një anëtari në Këshillin Prokurorial të Kosovës, nga shoqëria civile.

   I miratuar
  • 5. Diskutim lidhur me kërkesën e Ministrisë së Drejtësisë lidhur me caktimin e përfaqësuesit nga ky komision për përfshirje në Grupin punues për hartimin e koncept dokumentit për zhvillimin e procesit të Vetingut në sistemin e drejtësisë.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 02.04 dhe 03.04.2021

  • 3. Diskutim lidhur me aktivitetet e Komisionit

  • 4. Shqyrtimi i Përfundimit nr.08-P-005 i datës 14.04.2021

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i kërkesës së Ministrisë së Drejtësisë për shqyrtim me urgjencë të Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit Nr. 04/L-123 të Procedurës Penale i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.06/L-091

   I miratuar
  • 6. Caktimi i një anëtari në Komisionin Qeveritar për Njohjen e Statusit të ish- të dënuarve dhe të ish-të përndjekurve politikë

   I miratuar
  • 7. Caktimi i një anëtari në Komisionin Qeveritar për Kompensimin e Viktimave të Krimit

   I miratuar
  • 8. Formimi i Grupit punues për përgatitjen e tekstit të konkursit për zgjedhjen e dy anëtarëve në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe një anëtari në Këshillin Prokurorial të Kosovës, përfaqësues i shoqërisë civile

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i dokumentacionit të kandidatëve për President të Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-001 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 03/L-256

   I miratuar