Lëvizjet në vota të deputetëve me më së shumti mandate