Shpenzimet e Kuvendit

Në këtë seksion do të ofrohet një pasqyrë e përgjithshme për nivelin e shpenzimeve të Kuvendit, të ndara sipas kategorive dhe nënkategorive ekonomike, si dhe nivelin e realizimi të buxhetit të planifikuar.

Buxheti i Kuvendit (në €)

Mbyll detajet
11,440,534.00

Shpenzimet e Kuvendit (në €)

Mbyll detajet
6,289,034.56

Raporti i shpenzimeve (në €)

Mbyll detajet
54%
Costs image description

Të shpenzuara për Paga dhe Mëditje

69

5,069,924.94 € 7,261,534.00 €

Të shpenzuara për Mallra dhe Shërbime

41

956,685.29 € 2,312,000.00 €

Costs image description
Costs image description

Të shpenzuara për Shpenzimet Komunale

57

138,959.09 € 241,000.00 €

Të shpenzuara për Subvencionet dhe Transferet

71

100,245.24 € 140,000.00 €

Costs image description
Costs image description

Të shpenzuara për Shpenzimet Kapitale

1

23,220.00 € 1,486,000.00 €