Index

Kalkulatori i projektligjeve

Përmes kalkulatorit të projektligjeve ju mund të plotësoni anketën për projektligjet kryesore të cilat janë në fazën e shqyrtimit në Kuvend dhe të jepni komentet tuaja në rast se konsideroni se duhet ndryshime. Kësisoj, synojmë të kemi ndikim dhe informim më të madh të qytetarëve në procesin e hartimit të ligjeve.

 • 1. A duhet të votohet Projektligji për transferimin e personave të dënuar mes Kosovës dhe Hungarisë?

 • 2. A duhet të votohet Projektligji për Gjykatat?

 • 3. A duhet të votohet Projektligji për Këshillin Gjyqësor të Kosovës?

 • 4. A duhet të votohet Projektligji për Përgjegjësinë Disiplinore për Gjyqtarë dhe Prokurorë?

 • 5. A duhet të votohet Projektligji për ratifikimin e traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë për Ekstradim?

 • 6. A duhet të votohet Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Transport Rrugor?

 • 7. A duhet të votohet Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Rrugët?

 • 8. A duhet të votohet Projektligji për Ndërmarrjet Sociale?

 • 9. A duhet të votohet Projekt Kodi i Drejtësisë për të Mitur?

 • 10. A duhet të votohet Projektligji për Trajtimin e Ndërtimeve Pa Leje?

 • 11. A duhet të votohet Projektligji për Noterinë?

 • 12. A duhet të votohet Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Procedurën Jo-kontestimore?

 • 13. A duhet të votohet Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Trashëgiminë në Kosovë?

 • 14. A duhet të votohet Projektligji për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës?

 • 15. A duhet të votohet Projektligji për kompleksin memorial "Adem Jashari" në Prekaz?

 • 16. A duhet të votohet Projektligji për Produkte të Ndërtimit?

 • 17. A duhet të votohet Projektligji për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë?

 • 18. A duhet të votohet Projektligji për Gjak dhe Përbërës të Gjakut?

 • 19. A duhet të votohet Projektligji për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare?

 • 20. A duhet të votohet Projektligji për Masat Mbrojtëse në Importe?

 • 21. A duhet të votohet Projektligji për Veprimtaritë Hidrometerologjike?

 • 22. A duhet të votohet Projektligji për Ndërmjetësim?

 • 23. A duhet të votohet Projektligji për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës?

 • 24. A duhet të votohet Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Patentë Shoferi?

 • 25. A duhet të votohet Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor?

 • 26. A duhet të votohet Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Transportin Tokësor të Mallrave të Rrezikshme?

 • 27. A duhet të votohet Projektligji për Amnistinë?

  Nëpërmjet këtij projektligji, do të amnistohen të gjithë deputetët e legjislaturës së pestë, të cilët janë duke u ndjekur penalisht, pasi që kanë hedhur gaz lotsjellës në hapësirat e Kuvendit të Kosovës, gjatë viteve 2015-2017.

 • 28. A duhet të votohet Projektligji për Institucionet mikrofinanciare dhe Institucionet financiare jobankare?

 • 29. A duhet të votohet Projektligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës?

 • 30. A duhet të votohet Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Lirinë Fetare në Kosovë?

 • 31. A duhet të votohet Projektligji për Miniera dhe Minerale?

 • 32. A duhet të votohet Projektligji për Statusin e Punëtorëve të Arsimit Shqip të Republikës së Kosovës nga Viti Shkollor 1990/91 deri në Vitin Shkollor 1998/99?

 • 33. A duhet të votohet Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Familjen?

  Ligji aktual për Familjen i njeh dy institucione të pasurisë, njëri është pasuria e veçantë, e cila ka ekzistuar si pasuri para martesës apo është trashëguar. Propozimi nuk merret me pasurinë e veçantë, por tenton ta rregullojë përcaktimin e pasurisë së përbashkët, të krijuar pas martesës. Pra, bazuar në këtë projektligj, do të ketë njohje të barabartë të vlerës së punës së dy partnerëve në martesë. Po ashtu, ky projektligj do të njohë edhe punën në familje (lindjen, rritjen dhe edukimin e fëmijëve) si punë të barasvlefshme.

 • 34. A duhet të votohet Projektligji për Shërbimet Postare?

 • 35. A duhet të votohet Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës?

 • 36. A duhet të votohet Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Hekurudhat e Kosovës?

 • 37. A duhet të votohet Projektligji për Aktet Juridike?

 • 38. A duhet të votohet Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Tatimin në të Ardhurat Personale?

 • 39. A duhet të votohet Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave?

 • 40. A duhet të votohet Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Tatimin në Vlerën e Shtuar?