Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08/L-122 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar

04/08/2022 11:18:45

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120