Shqyrtimi i rekomandimeve të dala nga shqyrtimi i Raportit të Auditimit për pasqyrat financiare vjetore të RTK për vitin 2021 dhe Raportit të Auditimit të performancës “Menaxhimi i fondeve publike në RTK”

04/08/2022 11:18:45

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120