Shqyrtimi i dytë të Projektligjit nr. 08/L-002 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit Nr. 04/L-123 të Procedurës Penale, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin Nr.06/L-091

03/06/2021 16:11:26

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120